از نرم کننده پارچه استفاده کنید!

ترفند سوم نادیده گرفتن منتقد است، نادیده گرفتن جدای از نقد ناپذیری است، برخورد تند با منتقد در این عصر حرکتی از مد افتاده که فقط از افراد ناوارد و ناشی سر میزند. با همین کلمه انصاف کار نقد را یکسره میکنیم چرا که در اصل خودمان را معیار انصاف قرار میدهیم آنقوت هر ضعفی که از ما گفته شود را خارج از دایره انصاف میدانیم و آن را به زمین میزنیم! البته این به معنای ترویج نقد غیر منصانه نیست که منصفانه نقد کردن از اصول نقد است، بحث این است که به بهانه و نقد منصفانه نقد کردن در را بر روی نقدهای جدی بسته ایم!

برای موفقیت در هر کاری لازم است که مورد نقد واقع شود؛ لذا لازم است برای موفقیت در هر عرصهای زندگی خودمان را در معرض نقد جدی قرار دهیم و هراسی از آن نداشته باشیم. متاسفانه ما به ترفندهای حرفهای و حساب شده و با نام خود نقد از نقد جدی به خودمان جلوگیری میکنیم یک آن که میگوییم نقد باید منصفانه باشد!

تماسهای صوتی و تصویری واتساپ حجم زیادی از اینترنت را مصرف میکنند ولی با بهرهگیری از این ترفند واتس اپ میتوان حجم مصرفی این تماسها در هنگام اتصال به اینترنت موبایل را کاهش داد. هر زمان که قطبنمای بالای صفحه به شما گوشزد کرد که آتشی در نزدیکیتان وجود دارد، حتماً به سمت آن بروید. اما بحث نادیدن با آن فرق دارد. دقیق مثل یک مدیری که با نادیدن کارمندانش آنها را بی انگیزه و مجازات میکند، اگر نسبت به سخن منتقد واکنشی نشان داده نشود و نقد او دیده نشود و از پس نقدهای فراوان ایشان فرایند اصلاحی حاصل نشود.

این دقیقا همان نادیده گرفتن منتقد است که او را بی انگیزه و پشیمان از نقد میکند. قطعا خیر بلکه هر بار برای شنیدن همان طنزها و شیرین شدن ذائقه اش به پرخوری اش ادامه میدهد بلکه بیشترش میکند تا جایی که از نظر چاقی اش دچار بن بست میگذرد. ترفندهای دخترانه – مشکلات و هک های هوشمندانه برای رفع انها هم اکنون در نشرین منتشر شد.

دیدگاهتان را بنویسید