عکاسی با موبایل در خانه – 14 ترفند برای گرفتن عکسهای شگفتانگیز

این روش به عنوان یکی از قابلیت های مخفی گوشی شناخته میشود. اگر چه اینها کدهای مخفی نیستند، ولی شناخته شده هم نمیباشند. گوگل همزمان با ارائه اندروید 2.3 Gingerbread یک هدیه مخفی کوچک را به عنوان یکی از ترفند های گوشی برای تمام دستگاههای اندرویدی در نظر گرفته است، اما پیدا کردن آن کمی سخت است. پر کردن تمام کادر با این برگ کلم کل پسزمینهی شلوغ آشپزخانه را حذف کرده است. یک راه موثر دیگر برای از بین بردن پسزمینهی شلوغ در تصویر پرکردن تمام کادر با سوژه است.

ولی سپس متوجه بخار کردن شیشهی پنجره شدیم و فکر کردیم اگر فوکوس را بهجای درخت روی قطرات آب قرار دهیم احتمالا تصویر جذابتری به دست خواهیم آورد. سعی کنید از سوژه با استفاده از یک زاویهی بسیار پایین یا بسیار بالا عکاسی کنید و تاثیر هرکدام را در نحوهی ظاهر شدن آن در تصویر ببینید.

در شب میتوانید با استفاده از نور مهتاب یا چراغهای خیابان عکسهایی بسیار نوستالژیک و پرحس از پنجرهها بگیرید. همچنین میتوانید یک ورق کاغذ سفید را در برابر پنجره آویزان کنید تا کار فیلتر پخشکنندهی نور (Diffuser) را برای شما انجام دهد. پردههای نیمهشفاف سفید یا دارای رنگهای روشن میتوانند نور شدید خورشید را بهخوبی پراکنده کنند. همچنین میتوانید هنگام عکاسی با موبایل از زوایای مختلف سوژه، برای از بین بردن مزاحمت عناصری که دلخواهتان نیست یک کاغذ سفید یکدست را در پشت سوژه قرار دهید. بنابراین میتوانید نحوهی نمایش هشدارهای مختلف آنها را تغییر داده و اینکه آیا اصلاً نشان داده شوند یا خیر.

میتوانید از پنجره برای نورپردازی سوژه از جهتهای مختلف استفاده کنید و نتایج مختلفی به دست بیاورید. هنگام عکاسی در فضای داخلی پنجرهها اهمیت بسیار زیادی دارند؛ چراکه پنجرهها تنها منبع نور طبیعی برای روشن کردن سوژهها هستند. یکی از مشکلات عکاسی با موبایل در فضای محدود این است که احتمال حضور اشیایی نامطلوب در پسزمینه وجود دارد که ذهن را از سوژهی اصلی منحرف میکنند.

دیدگاهتان را بنویسید