قفل ماشین شما باز خواهد شد!

پر کردن کادر با رنگ سوژه راهی خوب برای تبدیل کردن رنگ به موضوع اصلی عکاسی با موبایل است. با توجه به نبود یک مرجع خوب برای آموزش برنامه های موبایل ، ترفند 3 را تاسیس کردیم تا با همراهی شما عزیزان به بهترین منبع ترفند و آموزش اپلیکیشن های موبایل تبدیل شویم… وقتی نقطهی فوکوس را با ضربه زدن روی صفحهی نمایش تعیین کنید یک آیکون کوچک شبیه خورشید کنار مربع فوکوس ظاهر میشود. این پروژه میتواند شامل هر نوع فعالیتی باشد که بهصورت مرحله مرحله پیش میرود؛ فعالیتهایی نظیر نجاری، بازی کردن کودکان یا حتی پختن یک کیک و نمونههایی دیگری شبیه اینها.

عکاسی با موبایل از مراحل مختلف تکمیل یک پروژه یا فعالیت میتواند منجر به خلق مجموعهای از تصاویر شود که روایتی را بیان میکنند. به سادگی میتوانید با قرار دادن سوژه در برابر یک دیوار و تاباندن نور به سمت آن سایه تولید کنید. پر کردن کادر با طرح توری فلزی و نوارهای متقارن نارنجی رنگ موجب خلق یک تصویر انتزاعی رنگی با نوعی درخشش گرم و دوستداشتنی شده است. پس از اینکه موفق نشدیم با عکاسی از چند زاویهی مختلف به نتیجهی مطلوب برسیم آن را به سمت پنجره گرفتیم و کادر را تنها با بخشی از آن پر کردیم.

برخی از گوشیهای هوشمند به این قابلیت مجهز هستند. ما بهسختی متوجه حشرهای شدیم که در طاقچهی پنجرهی این ایوان قدیمی بود، ولی عکاسی از آن با نمای بسته و استفاده از نور طبیعی پنجره منجر به خلق تصویری واقعا قدرتمند شد. کثیفی مانع ورود نور به سنسور دوربین شده و درنتیجه روی عکس نقاط تار، لکه و مناطقی کدر ایجاد میکند.

بهطور خلاصه نوردهی میزان تاریکی یا روشنی تصویر را مشخص میکند. نوری که در پشت سوژه قرار دارد از میان جسم عبور کرده و جزییات پنهان و رنگهای جالبی را آشکار میکند. نوری که از میان شیشه میدرخشد و ترکیببندی با کادر بسته موجب برجسته شدن بافت و طرح شیشه شده است. شخصیسازی این قسمت یکی از مهمترین اقدامات پس از خرید یک گوشی جدید است؛ البته روند کار بسیار آسانتر از گذشته است. شاید برای شما هم پیش آمده باشد که برای مدتهای طولانی بدون هدف به نمایشگر گوشی خود زل زده باشید و دقیقاً ندانید قصد انجام چه کاری دارید.

دیدگاهتان را بنویسید