قفل ماشین شما باز خواهد شد!

ممکن است لازم شود برای حذف کردن سایهی خودتان از عکس زوایای مختلفی را بیازمایید. مراقب باشید سایهی خودتان یا گوشی در عکس مشخص نباشد. تلفن همراه یا گوشی همراه که به آن موبایل و گوشی نیز گفته میشود ، وسیلهای برای ارسال و دریافت صدا و تصویر از طریق ارتباط رادیویی در پهنای وسیع جغرافیایی است . نکتههایی که گفته شد میتوانند در مسیر گرفتن عکسهایی بسیار بهتر با گوشی موبایل به شما کمک کنند. وقتی این ویژگی را فعال کردید، اپلیکیشنی که دوستتان میخواهد با آن کار کند را باز کنید. برای انجام این کار باید وارد منوی تنظیمات سریع شوید و گزینه Screen Cast را انتخاب کنید.

برای این کار کافی است سوژه را در برابر منبع نور قرار دهید، فوکوس را روی سوژه قفل کنید و سپس تنظیم نوردهی را تا حدی پایین بیاورید که سوژه به شکل یک سیلوئت تیره در برابر پسزمینهی روشن به نظر برسد. سپس برای گرفتن عکس تنظیم نوردهی کاهش داده شده تا یک تصویر سیلوئت قدرتمند از شکل چراغ مطالعه تشکیل شود. رنگمایهی چراغ، رنگ کلی تصویر را تحت تاثیر قرار خواهد داد. پر کردن کادر تصویر با یک نقشمایه میتواند موجب تولید یک تصویر انتزاعی بسیار منحصربهفرد شود.

پس از اینکه موفق نشدیم با عکاسی از چند زاویهی مختلف به نتیجهی مطلوب برسیم آن را به سمت پنجره گرفتیم و کادر را تنها با بخشی از آن پر کردیم. به لطف یک منوی تنظیمات مخفی به نام System UI Turner، میتوانید دقیقاً کدام نمادها را در نوار وضعیت نشان دهید، تنظیم کنید و تنظیمات اضافی را برای حالت Do Not Disturb و اعلانها تغییر دهید. شما میتوانید به منظور فعالسازی حالت Do Not Disturb وارد تنظیمات شوید و از بخش صداها (Sound)، گزینه Do Not Disturb را انتخاب کنید.

برای عکاسی از این برگ آن را در برابر پنجره قرار دادیم تا نور خورشید از میان آن عبور کرده و به دوربین برسد. میتوانید همانند عکس بالا هم سوژه و هم سایه را در عکس بگنجانید یا مثل عکس پایین تنها از سایه عکس بگیرید. هنگام استفاده از سهپایه میتواند دقت خود را با به کار بردن زمانسنج خودکار (Self-Timer) بازهم افزایش دهید. به قسمت تنظیمات بروید و عبارت “edge panels” را جستجو کنید و بعد از پیدا کردن آن، ضامن غیر فعال کردن آن را پیدا خواهید کرد. یک روش ساده این است که ارتفاع زاویهی دید خود را کم کرده و از آسمان بهعنوان پسزمینهی عکس بهره بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید